ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ရံုး

လႊတ္ေတာ္ရံုး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး